top of page

חיים בשלום עם הבירוקרטיה

הצהרת הון

הצהרת הון היא תמונת ראי למצב ההון של בעל התיק במס הכנסה לנקודת זמן מסוימת. מטרתה לסייע לפקידי השומה לגלות הכנסות נוספות, שאינן מדווחות בדוחות השנתיים המוגשים למס הכנסה.

מי נדרש להגיש הצהרת הון? איך עושים את זה?

באמצעות הצהרת ההון מתקבלת תמונה כוללת על הונו של אדם, וכך ניתן להבין האם יש הלימה בין ההון שהוצהר להכנסותיו של אותו אדם.

במקרה שההון של האדם גדל, או שהיו לו הוצאות כלשהן מעבר להוצאות המחיה שלו, מבלי שניתן להסביר מהיכן נוצר הגידול בהון או כיצד מומנו ההוצאות - פקיד השומה ידרוש ממנו הסברים.

מי נדרש להגיש הצהרת הון?

מי שפתחו תיק במס הכנסה, בין אם הקימו עסק עצמאי (עוסק מורשה או פטור) ובין אם הקימו חברה בע"מ, נדרשים להגיש הצהרת הון ראשונה למס הכנסה. אך לא רק הם - גם כאלו שלרשות המסים יש לגביהם מידע על רכישת נכסים (למשל קניה של נכס מקרקעין או רכב מפואר), או על קבלת הכנסות שעליהן לא דיווחו, ואינן נמצאות עדיין ברשת המס, יידרשו להגשת הצהרת הון.

(מקור - אתר גלובוס)https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000961612

את דרישה להצהרת הון מקבל בעל עסק אחת לכמה שנים, לרוב תוך מספר חודשים מרגע פתיחת התיק, והפעם הבאה שהוא יידרש למלא הצהרת הון היא אחרי 5 או 10 שנים.

הצהרת ההון כוללת לא רק את הנתונים שלכם, בעלי העסק, אלא גם את בן/בת הזוג שלכם וכלל הילדים עד גיל 18.

איך עושים את זה?

חובת הגשת הצהרת הון היא בדרך כלל 120 יום מהיום שנשלחה בדואר. אם יש לכם רואה חשבון, תקבלו גם הודעה מרואה החשבון מכיוון שגם הוא מקבל את ההודעה מרשות המיסים. שימו לב שגם אם לא קיבלתם את הטופס בדואר זה לא פותר אתכם מהגשת הצהרת ההון.

ניתן להגיש את הצהרת ההון לבד או ע"י רואה חשבון/יועץ מס גם כאן.

**אנחנו לא רואה חשבון! ולא יועץ מס!**

לפני קבלת החלטה או ביצוע פעולות יש להתייעץ עם רואה חשבון או יועץ מס מוסמך

bottom of page